Avís legal

1- INFORMACIÓ GENERAL
El lloc web www.penyacerdanyola.cat és propietat de l’ASSOCIACIÓ PENYA CERDANYOLA 1936 (d’ara endavant PC36), amb domicili a l’efecte de notificacions a c/ Sant Ramon 154, 08290, Cerdanyola del Vallès (Barcelona) amb NIF G10764488 i correu electrònic info@penyacerdanyola.cat.

2- CONDICIONS D’ÚS
La utilització d’aquest lloc web atribueix al navegant la condició d’Usuari del lloc, la qual cosa implica el consentiment a estar vinculat a les presents Condicions Generals en la versió publicada en el moment en què s’accedeixi a aquest. Per això, PC36 recomana a l’Usuari llegir les mateixes atentament cada vegada que accedeixi al lloc web, a més de llegir les presents condicions, l’Usuari ha d’haver llegit la Política de Privacitat, la Política de Cookies i de Protecció de Dades.
En conseqüència, serà responsabilitat de tot visitant i/o Usuari l’atenta lectura de les presents Condicions Generals d’ús vigents en cadascuna de les ocasions en què accedeixi a aquest lloc web, per la qual cosa si no està d’acord amb tot això, no ha d’usar aquest lloc web.
En la utilització del lloc fansports.net, l’Usuari es compromet a no dur a terme cap conducta que pogués danyar la imatge, els interessos i els drets d’PC36 o de tercers.
L’Usuari es compromet a no introduir, emmagatzemar o difondre cap programa, dades, virus, codi, o qualsevol altre dispositiu electrònic que sigui susceptible de causar danys, inutilitzar o sobrecarregar el lloc web o en qualsevol dels equips, sistemes o xarxes de fansports.net, de qualsevol altre usuari o en general de qualsevol tercer.
L’Usuari es compromet a no introduir, emmagatzemar o difondre en o des del lloc web, qualsevol informació o material que fos difamatori, obscè, pornogràfic, injuriós, amenaçador, xenòfob, inciti a la violència, a la discriminació per raó de sexe, raça, ideologia, religió, que atempti contra la moral, l’ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l’honor, la intimitat o la imatge de tercers.

L’Usuari es compromet a no realitzar activitats publicitàries o d’explotació comercial a través d’aquest lloc web i a no utilitzar els continguts i la informació del mateix per a recollir o emmagatzemar dades personals de tercers.
L’Usuari es compromet a no introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant el lloc web qualsevol contingut que infringeixi drets de propietat intel·lectual, industrial o secrets empresarials de tercers, ni en general cap contingut del qual no ostentés, de conformitat amb la llei, el dret a posar-lo a la disposició de tercer.
En cas de contravenir les condicions anteriors, PC36 es reserva la facultat i estarà legitimat per a bloquejar, suspendre o cancel·lar, de manera immediata i sense previ avís, l’accés i ús del lloc web i, en el seu cas, per a retirar els continguts presumpta o declaradament il·legals, ja el realitzi al seu exclusiu criteri, i a petició de tercer afectat o d’autoritat competent.

3- PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

PC36 autoritza els Usuaris a utilitzar, visualitzar, obtenir una còpia temporal, descarregar i emmagatzemar els continguts i/o els elements inserits en el lloc web exclusivament per al seu ús personal, privat i no lucratiu; sempre que en tot cas s’indiqui l’origen i/o autor dels mateixos i que, en el seu cas, aparegui el símbol del copyright i/o notes de propietat industrial dels seus titulars.
Queda terminantment prohibida la utilització de tals elements, la seva reproducció, comunicació i/o distribució amb finalitats comercials o lucratius, així com la seva modificació o alteració.
Per a qualsevol altre ús diferent dels expressament permesos, serà necessari obtenir el consentiment previ per escrit del titular dels drets de què es tracti.

L’Usuari reconeix i accepta mitjançant aquestes Condicions Generals que tots els drets de propietat industrial i intel·lectual sobre els continguts i/o qualssevol altres elements inserits en aquest lloc web (incloent sense limitació, marques, logotips, noms comercials, textos, imatges, gràfics, dissenys, sons, bases de dades, programari, diagrames de flux, presentació, àudio i vídeo), són propietat exclusiva de PC36 i/o de tercers, els qui tenen el dret exclusiu d’utilitzar-los en el trànsit econòmic.
En cap cas l’accés al lloc web implica cap mena de renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial d’aquests drets, tret que s’estableixi expressament el contrari. 
Les presents Condicions Generals d’Ús del lloc web no confereixen als Usuaris cap altre dret d’utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública del lloc web i/o dels seus Continguts diferents dels aquí expressament previstos. Qualsevol altre ús o explotació de qualssevol drets estarà subjecte a la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a aquest efecte per PC36 o el tercer titular dels drets afectats.
Les reclamacions que poguessin interposar-se pels Usuaris o tercers en relació amb possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial sobre qualsevol dels continguts d’aquest lloc web hauran de dirigir-se a la següent adreça de correu electrònic info@penyacerdanyola.cat amb la següent informació:

1.-Nom i cognoms, adreça postal i adreça de correu electrònic de l’afectat o, en el seu cas, de la persona autoritzada per a actuar en el seu nom, indicant el títol en virtut del qual ostenta la representació (d’ara endavant, el reclamant).
2.-Declaració per part del reclamant en la qual afirmi ser el titular dels drets suposadament infringits, incloent-hi la seva signatura, física o digital.
3.-Descripció precisa dels continguts protegits pels drets de propietat intel·lectual suposadament infringits, així com la seva ubicació exacta dins del lloc web.
4.- Declaració expressa per part del reclamant que la utilització dels continguts s’ha realitzat sense el consentiment del titular dels drets suposadament infringits.
En el mateix sentit del referit en l’apartat anterior, el nom de domini penyacerdanyola.cat i tots aquells que serveixin per a accedir de manera directa al present lloc són de titularitat exclusiva de PC36. La indeguda utilització dels mateixos en el trànsit econòmic suposaria una infracció dels drets conferits pel seu registre i serà perseguit pels mitjans previstos en la normativa legal.
Els continguts, textos, fotografies, dissenys, logotips, imatges, sons, vídeos, animacions, enregistraments, programes d’ordinador, codis font i, en general, qualsevol creació intel·lectual existent en aquest lloc, així com el propi lloc en el seu conjunt, com a obra artística multimèdia, estan protegits com a drets d’autor per la legislació en matèria de propietat intel·lectual.

L’Usuari d’aquest lloc web es compromet a respectar els drets enunciats i a evitar qualsevol actuació que pogués perjudicar-los, reservant-se en tot cas PC36 l’exercici de quants mitjans o accions legals li corresponguin en defensa dels seus legítims drets de propietat intel·lectual i industrial.

4- EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT

4-1. FUNCIONAMENT DEL LLOC WEB

PC36 no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament del lloc web. Així mateix, PC36 no serà en cap cas responsable per qualssevol danys i perjudicis que puguin derivar-se de:
-La falta de disponibilitat o accessibilitat al lloc web.
 -La interrupció en el funcionament del lloc web o fallades informàtiques, avaries telefòniques, desconnexions, retards o bloquejos causats per deficiències o sobrecàrregues en les línies telefòniques, en el sistema d’Internet o en altres sistemes electrònics produïts en el curs del seu funcionament;
No es garanteix l’absència de virus ni d’altres elements en el lloc web introduïts per tercers aliens a PC36. que puguin produir alteracions en els sistemes físics o lògics dels Usuaris o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en els seus sistemes.

PC36 adopta diverses mesures de protecció per a protegir el lloc web i els continguts contra atacs informàtics de tercers. No obstant això, PC36 no garanteix que tercers no autoritzats no puguin tenir accés a la mena d’ús del lloc web que fa l’Usuari o les condicions, característiques i circumstàncies en les quals es realitza aquest ús. En conseqüència, no serà en cap cas responsable dels danys i perjudicis que poguessin derivar-se d’aquest accés no autoritzat.

PC36 exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que poguessin deure’s a la utilització dels serveis i dels continguts per part dels Usuaris o que puguin deure’s a la falta de veracitat, vigència, exhaustivitat i/o autenticitat de la informació que els Usuaris proporcionen sobre si mateixos i en particular, encara que no de manera exclusiva, pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure’s a la suplantació de la personalitat d’un tercer efectuada per un Usuari en qualsevol classe de comunicació realitzada a través del portal.

5. DADES DE CARÀCTER PERSONAL
Pel mer fet de visitar aquest lloc web no queda registrat de manera automàtica cap dada de caràcter personal que identifiqui a un Usuari.
No obstant això, existeix determinada informació de caràcter no personal i no identificable amb un Usuari concret que pot recollir-se i quedar-se gravada en els servidors d’Internet de PC36 (per exemple, tipus de navegador d’Internet de l’Usuari i sistema operatiu de l’Usuari) a fi de millorar la navegació de l’Usuari i la gestió del lloc penyacerdanyola.cat.
PC36 podrà requerir de l’Usuari certs dades de caràcter personal per a la utilització de determinats continguts o serveis, complint en tot moment el Reglament (UE) 2016/679 i Llei orgànica 3/2018 de 5 de desembre de protecció de dades de caràcter personal i garantia dels drets digitals.